§1 Zakres zastosowania

Dostawy towarów SABIPOL dokonywane są wyłącznie na podstawie niniejszego regulaminu dostaw. Niniejszy regulamin dostaw obowiązuje dla wszystkich przyszłych dostaw, także wówczas, gdyby w poszczególnych przypadkach nie powołano się na nie w sposób wyraźny. Odmienne postanowienia warunków zakupu Zamawiającego, których zastosowanie SABIPOL niniejszym wyraźnie wyłącza, nie mają mocy wiążącej również w przypadku braku wyraźnego sprzeciwu ze strony firmy SABIPOL. Dotyczy to również przypadku, w którym wiedząc o odmiennych warunkach Zamawiającego SABIPOL zrealizował na jego rzecz dostawę bez dodatkowych zastrzeżeń.

Pracownicy firmy SABIPOL nie mają umocowania do włączania do Umowy Dostawy jakiegokolwiek wzorca umowy stosowanego przez Zamawiającego lub uznawania jego obowiązywania, choćby w części, chyba, że co innego wynika z udzielonego im pisemnego pełnomocnictwa. Wszelkie odstępstwa od regulaminu dostaw wymagają pisemnego zatwierdzenia przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy SABIPOL.

Niniejszy regulamin dostaw traci moc z chwilą jego zastąpienia przez SABIPOL nowym.

§2 Definicje

W rozumieniu regulaminu dostaw firmy SABIPOL:

 • Zamawiającym jest każdy podmiot, który zobowiązuje się nabyć od firmy SABIPOL oferowane przez nią towary.

 • Oferta jest pisemną propozycją skierowaną przez SABIPOL do Zamawiającego, wskazującą ilość i rodzaj towaru, który SABIPOL może dostarczyć w ramach danej dostawy, warunki dostawy (w tym termin dostawy, miejsce dostawy oraz cenę) i wyrażającą wolę zawarcia przez SABIPOL umowy dostawy z Zamawiającym.

 • Akceptacja oferty jest pisemnym zamówieniem złożonym przez Zamawiającego w wyniku przyjęcia oferty firmy SABIPOL zgodnie z punktem §3.2. regulaminu dostaw.

 • Zamówienie jest pisemną propozycją zakupu skierowaną przez Zamawiającego do firmy SABIPOL, zgodnie z punktem §3.3. oraz §3.4. niniejszego regulaminu, określającą ilość i rodzaj zamawianych towarów oraz warunki dostawy (w tym termin, miejsce dostawy oraz cenę).

 • Umowa Dostawy oznacza umowę zobowiązującą firmę SABIPOL dostarczania zamówienia, a Zamawiającego do odebrania i zapłacenia ceny, zawartą w wyniku Akceptacji oferty przez Zamawiającego lub potwierdzenia Zamówienia przez firmę SABIPOL.

 • Minimum Logistyczne oznacza minimalną wartość towarów, która uprawnia do żądania dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terytorium RP. Aktualnie minimum logistyczne firmy SABIPOL jest równe 2000 zł netto dla hurtowni na koszt firmy SABIPOL. W przypadku nie osiągnięcia wymaganego minimum logistycznego przesyłkę pokrywa Zamawiający.

§3 Oferta i Zamówienie

Informacje, cenniki, foldery oraz inne materiały reklamowe i handlowe dotyczące towarów oferowanych przez SABIPOL, które skierowane zostaną do nieoznaczonego Zamawiającego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.

Oferta SABIPOL wiąże przez okres 5 dni roboczych licząc od dnia jej złożenia Zamawiającemu i może zostać przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń, zmian lub uzupełnień. Art. 681 § 1 k.c. nie stosuje się. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego regulaminu dostaw firmy SABIPOL, do zawarcia Umowy Dostawy dochodzi, jeżeli przed upływem okresu związania Ofertą firmy SABIPOL otrzyma od Zamawiającego Akceptację oferty. Brak Akceptacji oferty ze strony Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie powoduje wygaśnięcie Oferty firmy SABIPOL.

Zastrzeżenia lub modyfikacje Oferty firmy SABIPOL dokonane przez Zamawiającego uważa się za nową ofertę (Zamówienie). W takim przypadku Umowę Dostawy uważa się za zawartą, jeżeli SABIPOL w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania Zamówienia wyraźnie potwierdzi pisemnie (także Fax lub E-Mail) przyjęcie Zamówienia. W przeciwnym wypadku, złożone Zamówienie traci moc z upływem powyższego 5 dniowego terminu. Wyłącza się możliwość dorozumianego przyjęcia Zamówienia przez SABIPOL, o którym mowa w art. 682 k.c.

W przypadku złożenia do firmy SABIPOL Zamówienia z pominięciem postępowania ofertowego, o którym mowa w §3.2. niniejszego regulaminu dostaw, do zawarcia Umowy Dostawy dochodzi, jeśli w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania Zamówienia SABIPOL wyraźnie potwierdzi pisemnie (także FAX lub E-Mail) przyjęcie złożonego Zamówienia. Przy braku potwierdzenia w sposób opisany w zdaniu wyżej, złożone Zamówienie nie wiąże firmy SABIPOL. Wyłącza się możliwość dorozumianego przyjęcia Zamówienia przez firmę SABIPOL, o którym mowa w art. 682 k.c.

Współpracownicy, przedstawiciele handlowi i inne osoby zajmujące się sprzedażą towarów w imieniu firmy SABIPOL nie są upoważnione do zwolnienia firmy SABIPOL z wymogu pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

Zamawiający uprawniony jest do składania Zamówień bezpośrednio u przedstawiciela handlowego firmy SABIPOL bądź drogą elektroniczną (zamówienia@sabipol.pl). Zamówienie złożone przez Zamawiającego w formie elektronicznej wiąże go bez względu na to, czy firma SABIPOL potwierdzi jego otrzymanie.

Akceptacja Oferty lub złożenie Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Zamawiającego, że akceptuje on niniejszy regulamin dostaw firmy SABIPOL.

Na treść Umowy Dostawy składają się wyłącznie ustalenia dokonane w formie pisemnej. Ocena prawidłowości świadczenia spełnionego przez SABIPOL dokonywana może być tylko na podstawie treści pisemnych ustaleń między stronami.

SABIPOL zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Płatność za zamówienie:

 • Dla stałych klientów forma płatności pozostaje do ustalenia.

 • Dla nowych klientów oferujemy dwie formy płatności: przedpłatę oraz pobranie u kuriera.

 • Jeśli wybrana forma płatności to przedpłata, wpłaty należy dokonać zaraz po złożeniu zamówienia na konto bankowe podane poniżej:

 • Przelewy PLN: PEKAO SA PL59 1240 6449 1111 0011 1611 9042

 • Przelewy EUR: PEKAO SA PL96 1240 6449 1978 0011 1674 5296

 • Przelewy USD: PEKAO SA PL50 1240 6449 1787 0011 1702 5719

 • Przelewy CZK: PEKAO SA PL34 1240 6449 1787 0011 1702 5719

§4 Termin dostawy

Z zastrzeżeniem dalszych postanowień regulaminu dostaw firmy SABIPOL, SABIPOL zrealizuje zamówienie w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia Akceptacji Oferty lub potwierdzenia Zamówienia, o ile z Umowy Dostawy nie wynika inaczej. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

Jeżeli prawidłowe wykonanie Umowy Dostawy uzależnione jest od przekazania firmie SABIPOL określonych dokumentów i informacji oraz/lub dokonania przez Zamawiającego uzgodnionych płatności (przedpłaty), wówczas termin dostawy, o którym mowa w §4.1. regulaminu dostaw, będzie liczony od dnia wywiązania się przez Zamawiającego z powyższych zobowiązań. Za dzień dokonania przedpłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego firmy SABIPOL uzgodnioną kwotą przedpłaty lub dzień przekazania tej kwoty przedstawicielowi handlowemu firmy SABIPOL. Z kolei za dzień przekazania dokumentów i informacji koniecznych do prawidłowego wykonania Umowy Dostawy strony uznają dzień dostarczenie ich firmie SABIPOL w formie pisemnej (także Fax lub E- Mail).

W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez firmę SABIPOL okoliczności, takich jak np. nierealizowanie dostaw przez naszych dostawców, zakłócenia pracy spowodowane przez ogień, wodę oraz inne okoliczności, awaria urządzeń produkcyjnych i maszyn, strajk i lokaut, niedobór materiałów, energii, działania organów państwowych (nawet jeśli powyższe okoliczności wystąpią u naszych dostawców), wówczas SABIPOL zastrzega sobie możliwość, o ile powyższe okoliczności powodują niezawinioną przez firmę SABIPOL niemożność terminowego wykonania dostawy, przesunięcia terminu dostawy lub spełnienia świadczenia o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw. O fakcie przesunięcia terminu dostaw firma SABIPOL poinformuje Zamawiającego. W wyżej opisanych przypadkach Zamawiającemu nie przysługują wobec firmy SABIPOL jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, w tym także kary umowne zastrzeżone na okoliczność opóźnienia/zwłoki w dostawie towarów.

Zamawiający ma obowiązek odebrać towar w uzgodnionym w Umowie Dostawy terminie.

§5 Dostawa

O ile z Umowy Dostawy nie wynika inaczej, miejscem dostawy jest miejsce wskazane przez Zamawiającego, chyba, że wartość dostarczanych towarów nie spełnia Minimum Logistycznego.

Jeżeli wartość dostarczanych towarów nie spełnia Minimum Logistycznego, wówczas miejsce dostawy będzie każdorazowo uzgadniane pomiędzy stronami w Umowie Dostawy. W przypadku braku wspomnianych wyżej uzgodnień, miejscem dostawy będzie adres firmy SABIPOL:

SABIPOL sp. z o. o.

ul. Rynek 17

43-353 Porąbka

Dopuszcza się dostawy częściowe i wystawanie faktur w związku z realizacją dostaw częściowych.

Do każdej dostawy dołączony zostanie dokument w postaci faktury VAT.

O ile w Umowie Dostawy nie uregulowano inaczej oraz z zastrzeżeniem §5.6. niniejszego regulaminu dostaw, koszty załadunku, wysyłki oraz transportu do oznaczonego miejsca przeznaczenia ponosi SABIPOL.

W przypadku nie spełnienia Minimum Logistycznego, SABIPOL ponosi jedynie częściowe koszty związane z towarem wyłącznie do momentu postawienia go do dyspozycji Zamawiającego, chyba że w Umowie Dostawy uregulowano inaczej.

Płatność za dostawę zamówienia:

 • Przy wartości zamówienia do 1000 zł netto koszt dostawy wynosi 121,14 zł netto (149 zł brutto). 
 • Przy wartości zamówienia od 1000 zł do 2000 zł netto koszt dostawy wynosi 72,36 zł netto (89 zł brutto). 
 • od 2000 zł netto - darmowa dostawa

§6 Cena

Wszystkie podane przez SABIPOL ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. W braku odmiennych postanowień wynikających z Umowy Dostawy oraz z zastrzeżeniem §5.6. niniejszego regulaminu dostaw, podana przez firmę SABIPOL cena jest ceną towaru dostarczonego do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.

Cena jest płatna bez potrąceń (opłaty bankowe, itp.) w terminie każdorazowo wskazanym na dokumencie sprzedaży wystawionym przez firmę SABIPOL, chyba że inny termin płatności faktury VAT wynika z Umowy Dostawy. Zamawiający popada w opóźnienie, jeżeli nie dokonuje całości zapłaty w terminie. Od dnia popadnięcia Zamawiającego w opóźnienie naliczane będą odsetki ustawowe.

Prawo do dokonania potrącenia przysługuje Zamawiającemu wyłącznie w przypadku, gdy wierzytelność Zamawiającego w stosunku do firmy SABIPOL została stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub została wyraźnie uznana na piśmie przez firmę SABIPOL. Zamawiającemu nie przysługuje jednak prawo do dokonania potrącenia wierzytelności, którą nabył w drodze przelewu.

Zamawiającemu nie przysługuje prawo wstrzymania płatności z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności jeśli dostawa opóźnia się z powodu braku współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności w przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego dokumentów/informacji wskazanych w punkcie §4.2. niniejszego regulaminu.

Niezależnie od wskazań Zamawiającego, płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnych wierzytelności. W przypadku powstania dodatkowych kosztów i odsetek od zaległej wierzytelności, firmie SABIPOL przysługuje, niezależnie od wskazań Zamawiającego, prawo zaliczenia dokonywanych płatności w pierwszej kolejności na poczet kosztów, odsetek a na końcu na poczet wierzytelności głównej.

W przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach mogących wskazywać na pogorszenie wypłacalności i/lub zdolności kredytowej Zamawiającego, w szczególności jeśli nie jest możliwa realizacja wystawionych przez niego weksli lub czeków, ubezpieczyciel transakcji odmówił przyznania lub kontynuowania ubezpieczenia sprzedaży na rzecz Zamawiającego lub zmniejszył wysokość limitu kredytowego, Zamawiający opóźnia się z realizacją płatności lub został w stosunku do niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek o otwarcie postępowania układowego, SABIPOL może powstrzymać się z realizacją zawartych lecz niezrealizowanych Umów Dostawy lub uzależnić ich realizację od niezwłocznego przedłożenia we wskazanym przez SABIPOL terminie określonych przez firmę SABIPOL (zarówno co do formy, jak i treści) zabezpieczeń lub zapłaty przez Zamawiającego z góry, a w przypadku nie uczynienia zadość takiemu wezwaniu, bez wyznaczania dalszego dodatkowego terminu, odstąpić od wszelkich lub niektórych Umów Dostawy w całości lub w części, w zależności od uznania firmy SABIPOL. Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu wobec firmy SABIPOL jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Zamawiający zwróci poniesione przez SABIPOL i udokumentowane nakłady. Nie narusza to prawa do dochodzenia przez firmę SABIPOL dalej idących roszczeń odszkodowawczych.

W przypadkach opisanych w punkcie §6.6. niniejszego regulaminu dostaw, SABIPOL uprawniony jest ponadto do zakazania dalszej odsprzedaży przez Zamawiającego dostarczonego towaru oraz do odebrania niezapłaconego dotychczas towaru na koszt Zamawiającego.

§7 Zastrzeżenie prawa własności

Wszelkie dostawy firmy SABIPOL dokonywane są z zastrzeżeniem prawa własności. Własność dostarczonych towarów przechodzi na Zamawiającego dopiero wówczas, gdy ureguluje on wszelkie należności wobec firmy SABIPOL z tytułu łączących stosunków prawnych wraz z przypadającymi kosztami ubocznymi związanymi z przedmiotem dostawy. Dotyczy to wszelkich wierzytelności, niezależnie od ich podstawy prawnej, włącznie z wierzytelnościami warunkowymi lub przyszłymi, a także przypadku, w którym Zamawiający dokonując zapłaty wskazał, na poczet której wierzytelności zapłata ma zostać zaliczona.

Zamawiający jest zobowiązany sprawować pieczę nad zakupionym towarem, w szczególności jest zobowiązany na własny koszt ubezpieczyć towar do wysokości jego ceny zakupu od ognia, wody, kradzieży, itp.

Zamawiający zobowiązuje się do nieustanawiania zastawu lub przewłaszczenia na zabezpieczenie towarów, co do których SABIPOL zastrzegł sobie prawo własności. W przypadku zajęcia towaru lub dokonania innych rozporządzeń przez osoby trzecie, Zamawiający niezwłocznie poinformuje firmę SABIPOL o tym fakcie. Zamawiający zobowiązany jest również w takim przypadku do współdziałania przy dochodzeniu praw firmy SABIPOL. Koszty związane z powyższymi działaniami ponosi Zamawiający. Ponadto w przypadku wstrzymania płatności, Zamawiający zgłosi firmie SABIPOL informację o ilości posiadanego przez siebie towaru, co do którego SABIPOL zastrzegł sobie prawo własności oraz miejsce jego przechowywania.

W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatnościach o 14 dni, firmie SABIPOL przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem natychmiastowego zwrotu towaru, a Zamawiający jest zobowiązany wydać ten towar w stanie niezmienionym. Wystąpienie z powyższym żądaniem pozostaje bez wpływu na ważność zawartej Umowy Dostawy, a także na możliwość dochodzenia dalej idących roszczeń. Wystąpienie z takim roszczeniem jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy Dostawy jedynie wówczas, gdy takie oświadczenie zostanie przez SABIPOL wyraźnie złożone na piśmie.

Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży towaru, co do którego SABIPOL zastrzegł sobie prawo własności, jednakże wyłącznie w ramach zwykłej działalności i na warunkach nie odbiegających od rynkowych, chyba że Zamawiający popadł wobec firmy SABIPOL w opóźnienie z płatnościami, wstrzymał dokonywanie płatności lub został złożony w stosunku do niego wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub sam złożył wniosek o otwarcie postępowania układowego. W przypadku odsprzedaży towaru, co do którego SABIPOL zastrzegł sobie prawo własności, Zamawiający, tytułem zabezpieczenia, przelewa na firmę SABIPOL wierzytelności, powstałe w wyniku odsprzedaży takiego towaru, w pełnej wysokości wraz ze wszelkimi prawami, a SABIPOL niniejszym przelew ten przyjmuje. Pomimo przelewu wierzytelności, zgodnie z powyższymi postanowieniami, Zamawiający obowiązany do ich dochodzenia od dłużnika. Nie narusza to praw firmy SABIPOL do dochodzenia roszczeń, jednakże SABIPOL zobowiązuje się nie korzystać z tego prawa tak długo, jak długo Zamawiający terminowo wywiązuje się wobec firmy SABIPOL ze swoich zobowiązań pieniężnych i innych zobowiązań oraz nie został złożony w stosunku do niego wniosek o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania układowego, nie wstrzymał płatności, nie istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego wypłacalności i zdolności kredytowej. Zamawiający nie jest uprawniony do przelewu wierzytelności przysługujących mu wobec firmy SABIPOL na osoby trzecie.

Na żądanie firmy SABIPOL Zamawiający zobowiązany jest powiadomić firmę SABIPOL o wszystkich przelanych na jego rzecz wierzytelnościach oraz o dłużnikach, przekazać wszelkie dane niezbędne w celu dochodzenia wierzytelności, wydać niezbędne do tego dokumenty i powiadomić dłużników o przelewie wierzytelności. Zamawiający zobowiązuje się przenieść na firmę SABIPOL prawa, wynikające z weksli wystawionych przez dalszych nabywców.

W przypadku gdy wartość zabezpieczeń przekroczy o ponad 20% wartość przysługujących firmie SABIPOL wobec Zamawiającego wierzytelności, SABIPOL zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do zwolnienia zabezpieczenia w tej części, przy czym wybór zwalnianego zabezpieczenia należy do firmy SABIPOL.

W przypadku, gdy za obopólnym porozumieniem rozliczenie salda zadłużenia Zamawiającego z tytułu zakupionego towaru nastąpi poprzez zwrot zakupionego od firmy SABIPOL towaru, podstawę rozliczeń stanowić będzie ustalona przez SABIPOL wartości zakupionego towaru z faktury.

Wszelkie ewentualne opłaty o charakterze administracyjnoprawnym (w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych) związane z przelewem wierzytelności ponosi Zamawiający.

§8 Cechy towaru

Informacje dotyczące właściwości towaru zamieszczone są w obowiązujących w dniu zawarcia Umowy Dostawy opisach produktu, które w każdym czasie mogą być przeglądane w siedzibie firmy SABIPOL lub na prośbę Zamawiającego mogą zostać mu w każdym czasie przesłane. Nie zapewniamy ani nie gwarantujemy, że wszystkie podane w tych opisach dane odnoszą się do dostarczanych przez nas towarów.

Dostarczane przez SABIPOL towary przeznaczone są tylko do tzw. normalnego użytku, a w szczególności nie są przeznaczone do używania w warunkach nietypowych, niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu lub nadmiernie je eksploatujących.

§9 Rękojmia i gwarancja

SABIPOL ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towarów na poniższych zasadach, chyba, że firma SABIPOL udzieli Zamawiającemu gwarancji na określone towary. W tym ostatnim przypadku, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność firmy SABIPOL z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona, a zasady gwarancji określa osobny dokument gwarancji.

O ile w Umowie Dostawy nie uregulowano inaczej, odpowiedzialność firmy SABIPOL z tytułu rękojmi wygasa z upływem 12 miesięcy od dnia wydania towaru.

Odpowiedzialność firmy SABIPOL z tytułu rękojmi obejmuje wyłącznie wady istniejące już przed przejściem ryzyka na Zamawiającego lub wady powstałe z przyczyn tkwiących uprzednio w dostarczonym towarze. Ciężar dowodu w tym zakresie ponosi Zamawiający. Odpowiedzialność firmy SABIPOL nie obejmuje wad, o których Zamawiający wiedział lub mógł się przy zachowaniu należytej staranności dowiedzieć w chwili wydania towaru.

W przypadku odbioru własnego realizowanego przez Zamawiającego lub wynajętego przez niego przewoźnika firma SABIPOL nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności w ramach rękojmi, za uszkodzenia mechaniczne towarów i uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego rozładunku towarów. Ponadto firma SABIPOL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania towaru przez Zamawiającego lub osoby trzecie, jak również powstałe wskutek dokonywania napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione.

Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi tylko wówczas, gdy uczynił zadość obowiązkowi zbadania przedmiotu dostawy oraz obowiązkowi zawiadomienia firmy SABIPOL o dostrzeżonych wadach zgodnie z poniższymi zasadami.

Zamawiający zobowiązuje się do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, a informacje o ewentualnych niezgodnościach ilościowych umieścić na dokumencie dostawy.

Jeśli Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania towaru pod względem ilościowym bezpośrednio przy dostawie, wówczas termin na ewentualne zgłoszenie przez Zamawiającego braków ilościowych wynosi 3 dni licząc od dnia dostarczenia mu towarów. W takim przypadku reklamację ilościową Zamawiający winien zgłosić, z dochowaniem zakreślonego wyżej terminu, telefonicznie do firmy SABIPOL lub Fax-em/E- mailem na adres reklamacje@sabipol.pl

Zamawiający ma obowiązek zbadania dostarczonego towaru pod względem jakościowym oraz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia mu towarów, zgłosić firmie SABIPOL ewentualne niezgodności w tym zakresie. Reklamację jakościową Zamawiający winien zgłosić, z dochowaniem zakreślonego wyżej terminu, telefonicznie do firmy SABIPOL lub Fax-em/E-mailem na adres reklamacje@sabipol.pl

W przypadku reklamacji jakościowej dostarczonego towaru, będącej wynikiem wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia ujawnienia się wady powinien zgłosić firmie SABIPOL reklamację jakościową. Postanowienia w punkcie §9.8. niniejszego regulaminu dostaw zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Niezachowanie wyżej określonych terminów reklamacyjnych i/lub powyższej formy reklamacji skutkuje utratą przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi. Podjęcie przez firmę SABIPOL kontroli zgłoszonych wad lub innych działań związanych z reklamacją nie wyklucza możliwości podniesienia przez firmę SABIPOL zarzutu nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady.

W przypadku uzasadnionej reklamacji ilościowej, SABIPOL, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dostarczy Zamawiającemu brakujący towar przy najbliższej dostawie bądź obniży cenę z tytułu dostawy towarów w stanie niezupełnym. Obniżenie ceny nastąpi odpowiednio o wartość niedostarczonego towaru. W takim przypadku dalej idące uprawnienie Zamawiającego z tytułu reklamacji ilościowej (dostawy towarów w stanie niezupełnym), polegające na odstąpieniu od Umowy Dostawy jest wyłączone.

W przypadku uzasadnionej reklamacji jakościowej, SABIPOL według swego uznania wymieni wadliwy towar na towar wolny od wad, bądź obniży cenę z tytułu dostawy wadliwych towarów. Wadliwe towary podlegające wymianie stają się własnością firmy SABIPOL. Zamawiający zobowiązany jest do wydania firmie SABIPOL wadliwych towarów przy okazji następnej dostawy. Obniżenie ceny nastąpi odpowiednio o wartość wadliwych towarów. W takim przypadku dalej idące uprawnienie Zamawiającego z tytułu reklamacji jakościowej, polegające na odstąpieniu od Umowy Dostawy jest wyłączone.

Jeżeli SABIPOL odmówi realizacji obowiązków dotyczących reklamowanego towaru, o których mowa w punktach §9.11. i §9.12. niniejszego regulaminu dostaw, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy Dostawy, ale wyłącznie w części dotyczącej reklamowanego towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zostać wysłane listem poleconym na adres firmy SABIPOL ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców KRS pod rygorem nieważności. W takim przypadku Zamawiający i firma SABIPOL zwrócą sobie wszystko co otrzymały na podstawie tej części Umowy Dostawy, od której odstąpiono.

Z roszczeniami z tytułu rękojmi może wystąpić bezpośrednio wobec Dostawcy tylko Zamawiający. Roszczenia te nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe, w tym koszty transportu ponosi Zamawiający.

SABIPOL ma prawo wstrzymać się wobec Zamawiającego z realizacją jego roszczeń z tytułu rękojmi do czasu uregulowania przez Zamawiającego wszelkich zaległych zobowiązań.

Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

§10 Prawa własności przemysłowej. Prawa autorskie

SABIPOL zastrzega sobie prawo własności, prawa autorskie oraz prawa z tytułu patentu i wzoru użytkowego do wszelkich dokumentów i opracowań dostarczonych lub udostępnionych Zamawiającemu przy zawieraniu Umowy Dostawy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z Ofertą lub Umową Dostawy i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy SABIPOL.

§11 Odstąpienie

Niezależnie od procedury jaka poprzedzała zawarcie Umowy Dostawy, SABIPOL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od każdej zawartej Umowy Dostawy bez podania powodów, w terminie 3 dni roboczych licząc od jej zawarcia. Odstąpienie w tym trybie jest uzasadnione w szczególności w przypadku niemożności wykonania przez SABIPOL Umowy Dostawy ze względu na następujące w krótkim czasie przyjęcie ofert złożonych przez firmę SABIPOL (którymi SABIPOL związany był przez dłuższy okres czasu) przez kilku Zamawiających.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa w punkcie §11.1. niniejszego regulaminu dostaw, Zamawiającemu nie przysługują w stosunku do firmy SABIPOL jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

§12 Obowiązek dochowania tajemnicy

Zamawiający zobowiązuje się, w okresie współpracy jak i bezterminowo po jej ustaniu, zachować w tajemnicy wszelkie dokumenty i informacje udostępnione mu przez firmę SABIPOL w związku z nawiązaniem wzajemnych stosunków handlowych oraz wykonaniem Umowy Dostawy, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa SABIPOL. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa SABIPOL rozumie się w szczególności wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje handlowe, techniczne i technologiczne (w tym rysunki, modele, szablony, wzory), organizacyjne, itp.

O powyższym obowiązku Zamawiający zobowiązuje się pouczyć i skutecznie zobowiązać swoich pracowników i osoby współpracujące z nim.

Naruszenie obowiązku dochowania tajemnicy skutkować będzie odpowiedzialnością przewidzianą w art. 115 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.

§13 Odpowiedzialność

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia regulaminu dostaw firmy SABIPOL nie stanowią inaczej, odpowiedzialność firmy SABIPOL opiera się zawsze na zasadzie winy i ogranicza się wyłącznie do przypadków winy umyślnej. Odpowiedzialność ta ogranicza się zawsze do szkód będących normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwem działania lub zaniechania firmy SABIPOL. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność firmy SABIPOL z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Dostawy, aniżeli przewidziana w regulaminie dostaw firmy SABIPOL, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jest wyłączona. W żadnym przypadku nie obejmuje ona w szczególności szkód pośrednich, szkód w postaci utraconych korzyści oraz strat produkcyjnych.

Postanowienia §13.1. niniejszego regulaminu dostaw obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Dostawy, w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz za szkodę na osobie.

W zakresie, w jakim odpowiedzialność firmy SABIPOL zostaje wyłączona lub ograniczona, wyłączenie to lub ograniczenie znajduje zastosowanie do osobistej odpowiedzialności przedstawicieli ustawowych, pracowników i współpracowników firmy SABIPOL oraz osób, którym SABIPOL powierzył wykonanie zobowiązania.

§14 Klauzula salwatoryjna

Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień regulaminu dostaw firmy SABIPOL nie powoduje nieważności pozostałych postanowień oraz porozumień, jak i Umów Dostawy zawartych w oparciu o nie. Nieważne postanowienia zastąpione zostaną postanowieniami ważnymi, najbardziej odpowiadającymi celowi gospodarczemu postanowień nieważnych.

§15 Postanowienia końcowe

W razie jakiegokolwiek konfliktu lub niejasności pomiędzy przepisami regulaminu dostaw firmy SABIPOL i/lub jakimkolwiek innym dokumentem, taki konflikt lub niejasność zostanie rozwiązana poprzez udzielenie pierwszeństwa w następującym porządku:

 • wszelkie dodatkowe warunki lub wytyczne uzgodnione pisemnie przez strony w długoterminowej umowie współpracy;

 • parametry, wytyczne, rysunki dołączone do Zamówienia lub Oferty i zatwierdzone na piśmie przez firmę SABIPOL;

 • Zamówienie lub Oferta;

 • Regulamin dostaw firmy SABIPOL;

 • inne dokumenty i umowy podpisane przez strony nie wskazane powyżej.

Wszelkie zmiany regulaminu dostaw wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

SABIPOL zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu dostaw, poprzez umieszczenie nowego regulaminu dostaw na stronie internetowej www.hurtownia.sabipol.pl

Nowy regulamin dostaw wiąże Zamawiającego z upływem 30 dni od jego opublikowania.

W sprawach nie uregulowanych regulaminem dostaw, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 14 czerwca 1974 r.

Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na tle umów zawieranych w oparciu o regulamin dostaw jest rzeczowo właściwy sąd dla siedziby firmy SABIPOL. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem oraz wykonaniem dostaw jest prawo polskie.

Zamawiający nie może bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SABIPOL wykorzystywać w promocji i reklamie swojej działalności faktu współpracy z firmą SABIPOL.

Przelew praw i obowiązków wynikających z Umów Dostawy zawartych w oparciu o regulamin dostaw przez Zamawiającego wymaga pisemnej zgody firmy SABIPOL.